Історія кафедри

У жовтні 2002 року внаслідок реорганізації кафедри теорії, історії музики та гри на музичних інструментах під керівництвом кандидата мистецтвознавства, доцента Є.О.Іванова було створено кафедру музично-інструментального виконавства. Основний кадровий потенціал кафедри музично-інструментального виконавства закладався у період з 1983 по 1997 рр. завдяки зусиллям кандидата педагогічних наук, доцента А.Ф.Кречківського. Кафедра розвивалась та успішно виконувала навчальні, наукові та творчі завдання під керівництвом доцентів І.С.Драч, Є.О. Іванова, Л.Г. Тарапати-Більченко. Спеціальність хореографія з’явилася на факультеті мистецтв в 2001 році за ініціативи заслужених працівників освіти України Тригуб Ірини Василівни та Тригуб Станіслава Вікторовича. Викладачі кафедри здійснюють кваліфіковану підготовку фахівців з напряму «Хореографія». Усвідомлення необхідності у підготовці вчителів різних мистецьких дисциплін, а не тільки музики спричинило організаційно-структурні зміни на факультеті, у тому числі започаткування у 2002 році спеціальності «Педагогіка і методика середньої освіти. Хореографія». Ці зміни були ініційовані кафедрою, яка з появою нової спеціальності стала називатися кафедрою хореографії, образотворчого мистецтва, теорії, історії музики та художньої культури.

У вересні 2009 року в зв’язку з урахуванням європейських тенденцій розвитку мистецької освіти та з метою активізації науково-педагогічних і методичних пошуків у сфері підготовки вчителів-хореографів кафедра хореографії, образотворчого мистецтва, теорії, історії музики та художньої культури зазнала структурно-змістових змін. Нова кафедра отримала назву кафедра мистецької педагогіки та хореографії, яка забезпечувала підготовку студентів зі спеціальності денної та заочної форм навчання.

У зв’язку з розширенням контингенту іноземних студентів кафедра мистецької педагогіки та хореографії і кафедра музично інструментального виконавства об’єдналися в одну кафедру. Так, із жовтня 2018 року на базі Навчально-наукового інституту культури і мистецтв з’являється кафедра хореографії та музично-інструментального виконавства.

Зараз на кафедрі працюють 33 викладача,6 провідних концертмейстерів та 2 лаборанта. 15 викладачів мають наукові ступені та вчені звання.

Кафедра хореографії та музично-інструментального виконавства є осередком збереження кращих традицій хореографічного мистецтва, вітчизняного музикознавства і музичної педагогіки. Вона успішно здійснює хореографічну та музично-інструментальну підготовку вчителя хореографії, музики, плідно займається науковою та культурно-просвітницькою діяльністю.

Науково-дослідна робота викладачів зосереджується навколо актуальних проблем музично-педагогічної освіти і музикознавства. Аналізуються інноваційні процеси у сучасному музичному мистецтві; визначаються особливості виконавської інтерпретації музичних творів композиторів західно-європейської та вітчизняної традиції (доц. АнтонецьО.А., Довжинець І.Г., Сулім Р.А.). Викладачі кафедри плідно досліджують музичну культуру Сумщини (доц. Макарова В.А.); здійснюють перекладення, аранжування та виконавську редакцію творів сучасних сумських композиторів (доц. Зуєв П.К., Єрьоменко А.Ю.).

За результатами науково-дослідної роботи викладачами кафедри у період з 2005 по 2018 рр. успішно захищено 5 кандидатських та 1 докторська дисертація; опубліковано 3 монографії, 11 навчально-методичних посібників (з них 7 мають гриф МОН), більше 70 статей, 4 нотних видання та 5 інформаційних буклетів.

Посібники та методичні розробки викладачів кафедри активно впроваджуються у навчальний процес. Апробована та успішно використовується у курсі „Концертмейстерський клас” в навчально-науковому інституті культури і мистецтв СумДПУ імені А.С.Макаренка «Хрестоматія з акомпаніаторської практики» (автори – доц. Л.В.Зуєва та доц. П.К.Зуєв, 2006). Навчально-методичне забезпечення дисципліни «Оркестровий клас, ансамбль» циклу фахової підготовки вчителя музики доповнюють посібники доц. Є.Іванова та Г.Радченка «Інструментовка  для народно-інструментальних ансамблів (деякі питання теорії та практики)» (2009); В.Рудюка «Народно-інструментальні ансамблі у загальноосвітній школі» (2007) та інші.

На кафедрі хореографії та музично-інструментального виконавства систематично проводяться науково-методичні семінари та конференції.

Серед основних: «Особливості впровадження кредитно-модульної системи у практику викладання мистецьких дисциплін», «Оркестровий клас (ансамбль) у фаховій підготовці музиканта-педагога», „Особливості навчання музиці дітей дошкільного віку”, „Формування артикуляційних компетенцій учнів дитячих музичних шкіл в класі фортепіано”, „Ознаки стилю та реформи жанрів у творчості Ф.Шопена”, «Терапевтичний потенціал музичного мистецтва» та інші.

Керівництво науково-творчою діяльністю студентів. 

Під керівництвом викладачів кафедри здобули 17 дипломів лауреатів міжнародних та всеукраїнських конкурсів.

2008 рік став успішним для студентів Л.Черниш та О.Іванова, які здобули диплом лауреатів ІІ ступеню на І Відкритому всеукраїнському конкурсі баяністів-акордеоністів "Вічних рух" (м. Дрогобич, керівник – доц. Зуєв П.К.). Студенти Є.Матвєєв та Л.Бєляєва взяли участь у ІХ Міжнародному фестивалі слов’янської фортепіанної музики (м. Мелітополь, керівники – доц. С.П.Зуєв та О.А.Антонець).

У 2009 році Л.Черниш та О.Іванов– лауреати ІІ Відкритого всеукраїнського конкурсу баяністів-акордеоністів "Вічних рух" (м. Дрогобич, диплом ІІІ ступеню, керівник – доц. Зуєв П.К.)

Під керівництвом викладачів кафедри виконано та успішно захищаються  
магістерські роботи та дипломні дослідження, результати яких опубліковано у збірках студентських наукових робіт. На кафедрі працюють студентські наукові гуртки з актуальних проблем хореографії та музичного виконавства. Практичний досвід набувається студентами під час виступів на концертах, фестивалях, конкурсах. Кафедра зберігає традицію проведення факультетського конкурсу піаністів.

У 2005 році кафедрою було започатковано фестиваль ансамблевої музики, новизна якого полягає у спільному музикуванні студентів, випускників, а також викладачів та концертмейстерів факультету мистецтв. Ансамблева музика втілює в звуках діалогічність як суттєву ознаку культурного простору. Діалог-змагання і діалог-обговорення, діалог особистостей і діалог контекстів, масштабність світоглядних проблем і камерність внутрішніх духовних пошуків яскраво виявляють себе у фестивальному просторі. У фестивалях беруть участь близько двохсот учасників. Творча співпраця студентів та викладачів у різних складах, стилях і жанрах дозволяє сподіватися на подальший успішний розвиток молодих музикантів на педагогічній та виконавській ниві.

Культурно-просвітницька діяльність кафедри складається з концертів окремих виконавців і творчих колективів, виконавських фестивалів, конкурсів.

Концерти відбуваються в навчальних закладах м. Суми та Сумської області, Сумській обласній філармонії. У сольних концертах слухачів захоплює віртуозність та глибина виконавських інтерпретацій О. Антонець, джазово-імпровізаційні пошуки С. Зуєва, виступи інструментальних ансамблів за участю Р.Сулім, Л.Тарапати-Більченко, концертмейстера О. Желудкова.

У 2009 році кафедра започаткувала мистецьку благодійну акцію «Бузковий блюз», спрямовану на те, щоб привернути увагу громадськості до проблем ботанічного саду СумДПУ ім. А.С.Макаренка та залучити кошти на його розвиток. Філософським підґрунтям проекту стала ідея про гармонійну єдність людини і природи як запоруки їх існування. Мистецтво стало дієвим провідником цієї ідеї. Проект викликав резонанс у засобах масової інформації та досягнув мети.

Новою формою організації наукової діяльності стали міжкафедральні наукові проекти: «Музичний простір України: творчість, виконавство, педагогіка» та «Формування артотерапевтичних компетенцій вчителів мистецьких дисциплін», які спрямовані на дослідження національної музичної культури та терапевтичного потенціалу мистецтва. Проекти реалізуються викладачами кафедри хореогрфії та музично-інструментального виконавства.

Педагогічний та творчий потенціал викладачів кафедри хореографії та музично-інструментального виконавства дозволяє вибудовувати нові творчі плани та сподіватися на їх успішну реалізацію у майбутньому.