Історія кафедри

Кафедра образотворчого мистецтва, музикознавства та культурології заснована у 2002 році як кафедра хореографії, образотворчого мистецтва, теорії, історії музики та художньої культури. Протягом всього часу цей структурний підрозділ постійно розвивається та оновлюється. Так, у 2017 – році святкування 15-ї річниці кафедри – поряд із випусковою спеціальністю 014 Середня освіта Образотворче мистецтво, були запроваджені спеціальності 023 Образотворче мистецтво, 034 Культурологія, здійснено набір до магістратури спец. 023 Образотворче мистецтво, спец. 025 Музичне мистецтво (спеціалізації Композиція та Теорія та історія музики) та спец. 034 Культурологія, відкриті аспірантура та спеціалізована вчена рада із захисту кандидатських дисертацій зі спец. 025 Музичне мистецтво.

За структурою кафедра образотворчого мистецтва, музикознавства та культурології поділяється на 2 секції: секція музикознавства та культурології та секція образотворчого мистецтва. До викладацького складу кафедри входять досвідчені фахівці з потужним творчим потенціалом. У 2019-2020 н.р. професорсько-викладацький склад кафедри поповнили 3 кандидати наук, доценти. Таким чином, на сьогодні у складі кафедри: 1 доктор наук, професор, 6 кандидатів наук, доценти (у т.ч. 1 за сумісництвом), 1 доцент (народний художник України), 1 кандидат наук, старший викладач (за сумісництвом), 4 старших викладачі (у т.ч. 1 заслужений діяч мистецтв України, 1 заслужений майстер народної творчості України), 5 викладачів (у т.ч. 1 заслужений художник України та 1 за сумісництвом). У різні часи кафедру очолювали доктор мистецтвознавства, професор Драч І.С., кандидат мистецтвознавства, доцент Енська О.Ю., епізодично доктор мистецтвознавства, професор Панасюк В.Ю. З 2013 року завідувачем кафедри є доктор мистецтвознавства, професор Зав’ялова О.К.

Кафедра є ініціатором та організатором багатьох міжнародних і всеукраїнських наукових заходів, зокрема конференцій «Митець і його творчість у просторі сучасної культури» (2012), «Учитель – учень: ідеї спадкоємності та новаторства в музичній культурі України (до пам’ятних дат Р.М. Глієра, Б.М. Лятошинського, І.Ф. Карабиця)» (2015), «Наївне мистецтво в контексті художньої культури ХХ-ХХІ століть» (2016), «Творчість С. Прокоф’єва і Дм. Шостаковича в контексті музичної культури України : традиції та сучасність» (2016), «Ювілейна палітра: до пам’ятних дат видатних українських музичних діячів і композиторів» (2016-2018), «Функції дизайну в сучасному світі» (2017-2019). Викладачі та студенти кафедри беруть активну участь у організації та проведенні міжнародного симпозіуму з ленд-арту «Простір Покордоння» (щорічно, с. Могриця). До наукових пошуків активно залучається студентська молодь. З цією метою запроваджена серія наукових конференцій студентів та аспірантів: «Музичний світ у наукових дослідженнях молодих» (2016-2019), університетська конференція з ленд-арту (2017-2019). За результатами конференцій щорічно видаються 3 збірки статей і матеріалів.

Професорсько-викладацький склад кафедри образотворчого мистецтва, музикознавства та культурології плідно співпрацює з науково-дослідними інститутами й закладами вищої освіти як України, так і інших країн. Завідувач кафедри доктор мистецтвознавства, професор Зав’ялова О.К. є керівником аспірантури, головою спеціалізованої вченої ради зі спец. 025 Музичне мистецтво та членом спеціалізованої вченої ради СумДПУ імені А.С. Макаренка із захисту докторських дисертацій. Кандидат мистецтвознавства, доцент Енська – член спеціалізованої вченої ради СумДПУ імені А.С. Макаренка (спец. 025 Музичне мистецтво). Науковці кафедри керують дослідницькою роботою аспірантів, виступають офіційними опонентами на захистах дисертацій, здійснюють рецензування авторефератів, дисертацій, інших наукових праць тощо.

Наукова діяльність викладачів є однією із вагомих складових роботи кафедри. За останні п’ять років викладачами кафедри було видано: 3 монографії, 5 навчальних посібників та розділів у колективних монографіях, близько 200 наукових статей (з них понад 70 у фахових та закордонних виданнях), низка методичних розробок з фахових дисциплін, каталоги художніх робіт викладачів, численні статті студентів, магістрантів та аспірантів кафедри. Викладачі кафедри є рецензентами монографій, посібників, методрозробок, членами редакційних колегій збірників наукових праць різного рівня та ін.

Підвищенню рівня навчально-наукової роботи на кафедрі сприяє діяльність студентських гуртків «Експериментальний дизайн», «Креатив», «Серпанок» та проблемних груп з: гармонії, історії музики, аналізу музичних творів і сольфеджіо, організації наукових досліджень фахівця в системі магістерської підготовки (спец. 023, спец. 034). Студенти кафедри постійно стають переможцями різного рівню наукових олімпіад, конкурсів, мистецьких проектів.

Якісну та вчасну організацію всіх ділянок роботи кафедри образотворчого мистецтва, музикознавства та культурології забезпечують старший лаборант Максименко Л.П. та лаборант Гончаренко А.О.

* * *

Секція музикознавства та культурології у складі доктора мистецтвознавства, професора Зав’ялової О.К, кандидата мистецтвознавства, доцента Енської О.Ю. (завідувач секції), кандидата історичних наук, доцента Єпик Л.І., кандидата педагогічних наук, доцента Коваленко О.В., старшого викладача Гончаренко О.В., викладачів Чарікової Л.А., а також сумісників – кандидата педагогічних наук, доцента Будянського Д.В., кандидата педагогічних наук, старшого викладача Корякіна О.О. та викладача Коробової К.С. працює над поглибленим вивченням студентами музично-теоретичних та культурологічних дисциплін, що має допомогти їм у подальшій професійній діяльності. Заняття проводяться на високому рівні, забезпечуються належним аудіо- та відеообладнанням та ілюстративним матеріалом. Значний професійний потенціал викладачів реалізується на заняттях проблемних груп з гармонії та історії музики (кер. – канд. мист, доц. О.Ю. Енська), сольфеджіо та аналізу музичних творів (кер. – викл. Л.А. Чарікова), організації наукових досліджень фахівця в системі магістерської підготовки зі спец. 034 (кер. – канд. історіч. н., доц. Єпик Л.І.). Яскравими виступами вражає публіку студентський фольклорний гурт «Серпанок» (кер. – ст. викл. О.В. Гончаренко), який є переможцем і володарем гран-при багатьох міжнародних, всеукраїнських, обласних конкурсів та фестивалів.

Яскравою сторінкою роботи секції є організація різного рівню наукових заходів. Так, проведення у 2014 році всеукраїнського науково-практичного семінару «Наукова школа М.Р. Черкашиної-Губаренко на сучасному етапі розвитку українського історичного музикознавства» спрямувало вектор досліджень у галузі українського музичного мистецтва. Це знайшло продовження у тематиці семінарів: «Іван Карабиць: музика серця (до 70-річчя від дня народження)» (2015), «Ювілейна палітра: до пам’ятних дат видатних українських музичних діячів і композиторів» (2016), який у наступному став всеукраїнською науковою конференцією (2017-2018). Поряд із досвідченими науковцями у цих заходах беруть участь і студенти спец. 025, для яких окремо проводиться конференція «Музичний світ у наукових дослідженнях молодих», яка із всеукраїнської (2016, 2017) набула міжнародного статусу (2018, 2019).

* * *

На секції образотворчого мистецтва майбутніх учителів навчає художня еліта Сумщини: народний художник України, доцент О.В. Садовський, заслужений діяч мистецтв України, старший викладач М.В. Жулінський, кандидат мистецтвознавства, доцент Н.М. Кохан, кандидат мистецтвознавства, доцент Н.С. Брижаченко, заслужений майстер народної творчості України, старший викладач О.В. Гулей; заслужений художник України, викладач О.Г. Прокопчук, старший викладач О.В. Капран, викладачі О.В. Кохан, І.Ю. Швачунов.

Прикладом творчого натхнення для студентів є персональні виставки наставників, їх перемоги на художніх та дизайнерських конкурсах, скульптурні композиції, що прикрашають місто. Викладачі секції образотворчого мистецтва є учасниками міжнародних і всеукраїнських творчих проектів, виставок творчих робіт, ленд-артів і пленерів в Україні, Америці, Великобританії, Німеччині, Польщі, Японії та ін. Так, народний художник України, доцент Садовський О.В., заслужений діяч мистецтв України, старший викладач Жулінський М.В., заслужений художник України, викладач Прокопчук О.Г. та викладач Швачунов І.Ю. щорічно здійснюють проведення персональних виставок та видання каталогів. Велику наукову і творчу роботу зі студентами провадять кандидати мистецтвознавства, доценти Кохан Н.М. та Брижаченко Н.С., заслужений майстер народної творчості України, старший викладач Гулей О.В., старший викладач Капран О.В., викладач Кохан О.В. Всі викладачі секції беруть участь у організації виставок студентських робіт до Днів відкритих дверей, різних свят, ювілейних дат і наукових заходів (10-12 щорічно).

Яскравими подіями стали всеукраїнські наукові конференції, запроваджені на секції образотворчого мистецтва, – «Митець і його творчість у просторі сучасної культури», «Наївне мистецтво у контексті художньої культури ХХ-ХХІ століть» та «Функції дизайну в сучасному світі». Важливим стимулом для професійного зростання є щорічна участь викладачів секції разом із студенfтами у міжнародному ленд-арт симпозіумі «Простір Покордоння» (с. Могриця). Оволодіти професійними секретами студентам допомагають заняття в гуртках «Експериментальний дизайн» (кер. – т. мист. Кохан Н.М.) та «Креатив» (кер. – т. викл. О.В. Гулей).