Науково-методична робота

Навчально-науковий інститут культури і мистецтв – це провідний освітній заклад вищої освіти з культурної, мистецької та музично-педагогічної підготовки фахівців на Сумщині, який готує висококваліфікованих, творчо обдарованих фахівців у галузі музичного мистецтва, культури та мистецької освіти за освітніми рівнями бакалавр, магістр та доктор філософії.

Навчально-методична робота проводиться згідно з нормативними документами:

2020-2021 н.р.

2019-2020 н.р.

2018-2019 н.р.

2017-2018 н.р.

2016-2017 р.р.

2014-2015 р.р.

***

Підготовка бакалаврів здійснюється за ОПП:

 • 014 Середня освіта (Образотворче мистецтво)
 • 014 Середня освіта (Музичне мистецтво)
 • 022 Дизайн (дизайн інтер'єру)
 • 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
 • 024 Хореографія
 • 025 Музичне мистецтво
 • 026 Сценічне мистецтво
 • 034 Культурологія

Підготовка магістрів здійснюється за ОПП:

 • 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
 • 024 Хореографія
 • 025 Музичне мистецтво
 • 034 Культурологія

Підготовка за третім освітньо-науковим рівнем здійснюється за такими спеціальностями:

 • 014 Середня освіта (музичне мистецтво)
 • 025 Музичне мистецтво

В інституті реалізується програма академічної мобільності для іноземних студентів.

Освітньо-професійні програми враховують вимоги Закону України:

1. Закон України № 1556–VII «Про вищу освіту» // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 37–38;

2. Закон України від 05.09.2017 р. «Про освіту». [Електронний ресурс]. — [Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2145-19]

3. Національний Класифікатор професій ДК 003:2010 [Електронний ресурс]. —Режим доступу:  http://dovidnyk.in.ua/directories/profesii

4. Національна рамка кваліфікацій. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-п.

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.15 року № 266 «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти». [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-%D0%BF

6. Методичні рекомендації щодо розроблення стандартів вищої освіти, затверджені Наказом Міністерства освіти і науки України від 01 червня 2016 р. №600 (зі змінами) [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/osvita/vishaosvita/naukovo-metodichna-rada-ministerstva-osvitii-nauki-ukrayini/metodichnirekomendaciyi-vo

7. Перелік галузей знань і спеціальностей, 2015-http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-п.

8. Про затвердження Переліку спеціалізацій спеціальності та напряму підготовки «Музичне мистецтво», за якими може одночасно здійснюватися підготовка фахівців у вищих навчальних закладах сфери культури. Наказ Міністерства культури України від 26.06.2014 р. №492, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 8 липня 2014 року за №786/25563.

Цілі ОПП: формування фахівців, здатних розв’язувати складні задачі та практичні проблеми у процесі навчання, що передбачає проведення наукових досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується комплексністю та невизначеністю умов і вимог.

Мета навчання: підготовка високопрофесійних фахівців, які володіють професійними навичками у даних напрямках.

Важливість освітніх програм полягає в забезпеченні підготовки професіоналів у галузі культури і мистецтва відповідно до Національного класифікатора професій ДК 003:2010 та НКУ «Класифікатор професій – 2016».., у формуванні інтегральної, загальних та фахових компетентностей, необхідних майбутнім фахівцям.

Цілі ОПП відповідають місії та стратегії Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка (статуту) щодо забезпечення якісної фундаментальної наукової та професійно-прикладної підготовки висококваліфікованих педагогічних і науково-педагогічних працівників у північно-східному регіоні України. 

Сучасні теоретичні засади достатні для формування таких загальних компетентностей як: здатність генерувати нові ідеї (креативність), вміння виявляти, ставити та розв’язувати проблеми, спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності), працювати в міжнародному контексті, розробляти та керувати проектами, діяти соціально відповідально та свідомо, абстрактно мислити, аналізувати та синтезувати, працювати автономно. Також ОПП надає змогу отримати наступні спеціальні (фахові, предметні компетентності): здатність створювати, реалізовувати і висловлювати свої власні художні концепції усвідомлювати процес розвитку мистецтва в історичному контексті у поєднанні з естетичними ідеями конкретного історичного періоду, розробляти і реалізовувати творчі проекти здатність виявляти новітні тенденції та перспективні напрями розвитку музичного, образотворчого, культурологічного та хореографічного мистецтва, виявляти та вирішувати проблеми (дослідницькі, творчі, організаційні) у сфері фахової діяльності, забезпечувати високу якість організації, планувати та реалізовувати навчальний і виховний процес у сфері  культури і мистецтва в закладах вищої освіти, розробляти індивідуальну стратегію навчання та виховання здобувача освіти у відповідності до особистісних якостей з метою розкриття творчого потенціалу, створювати навчально-методичне забезпечення з фахових дисциплін у закладах вищої освіти, забезпечувати організацію та функціонування професійного та аматорського колективу, презентувати власний творчий, науковий продукт, використовуючи традиційні та інноваційні комунікаційні технології, здійснювати захист прав інтелектуальної власності, демонструвати розвинену творчу уяву, використовувати власну образно-асоціативну мову при створенні художнього образу та ін.

Інструменти та обладнання: технічні засоби навчання, друковані та Інтернет-джерела інформації, необхідні в освітньому процесі; використання музичних інструментів, спеціалізованих залів та аудиторій, закладів освіти для проведення практик.

Освітньо-професійні програми містять інтегральну, загальні та професійні (фахові) компетентності, нормативний зміст підготовки та результати навчання фахівців, які здатні вирішувати складні професійні завдання в галузі культури і мистецтва, мистецької педагогіки,  упроваджувати нові педагогічні та інформаційні технології у професійній діяльності.

Освітній процес здійснюється із застосуванням інноваційних, інтерактивних технологій, особистісно зорієнтованого навчання; набуття загальних та фахових компетентностей за профілем.

Форми навчання: аудиторні (індивідуальні, лекційні, у тому числі мультимедійні, інтерактивні, практичні, семінарські заняття), позааудиторні (індивідуальні, консультації, диспути, написання та захист кваліфікаційних робіт, концертна діяльність, виробнича педагогічна практика в закладах освіти, науково-дослідна робота), самостійна робота, індивідуальна робота.

Методи навчання: абстрактно-дедуктивний, конкретно-індуктивний, проблемний, дослідницький, творчий, проблемно-пошуковий, інтерактивно-комунікативний (вебінари, тренінги, презентації, дистанційні освітні технології).

Оцінювання навчальних досягнень студентів здійснюється за системою ЄКТС та національною шкалою оцінювання відповідно до Положення про порядок оцінювання знань студентів у ЄКТС в СумДПУ імені А.С. Макаренка.

Накопичувальна бально-рейтингова система, що передбачає оцінювання компетентностей, передбачених освітньо-професійними програмами, за всі види аудиторної та позааудиторної навчальної діяльності: творчі роботи, презентації, проекти, реферати, есе, захист звіту з практик, контрольні роботи, поточний, підсумковий контроль.

Усні і письмові іспити, диференційовані заліки, дипломні та курсові роботи.

Під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОПП враховуються інтереси та пропозиції стейкхолдерів, здобувачів вищої освіти, академічної спільноти.

Склад проектної групи освітньо-професійних програм, професорсько-викладацький склад, залучений до викладання навчальних дисциплін за спеціальністями, відповідають Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності на всіх рівнях вищої освіти.

Навчаючись в інституті, студенти мають можливість:

- продовжити навчання та стажування за кордоном;

- продовжити навчання в магістратурі та аспірантурі

- набувати додаткові кваліфікації в системі освіти дорослих/післядипломної освіти

Оволодівши спеціальностями, випускники можуть працювати у культурно-мистецькій, науковій, освітній галузях; на викладацьких, науково-дослідних та адміністративних посадах у закладах вищої освіти 1-4 рівнів акредитації; у мистецьких, театральних установах; у професійних та аматорських колективах; у будинках культури та творчості, мистецьких і культурних центрах, центрах позашкільної освіти різноманітних організаціях, спілках мистецького спрямування тощо.

З усіх дисциплін навчального плану розроблені й апробовані робочі програми, методичні рекомендації до практичних та семінарських занять, самостійної роботи, варіанти контрольних завдань для перевірки знань студентів, тести.

Приділяється увага індивідуалізації навчання з урахуванням рівня фахової підготовки, починаючи з першого року навчання.

Чітко спланованою є самостійна робота студентів та форми контролю за її виконання: у робочих програмах із дисциплін кафедр позначені теми, які виносяться на самостійне опрацювання студентами, визначено кількість годин на кожну тему, подано список основної та допоміжної літератури до її вивчення.

В інституті реалізується програма академічної мобільності для іноземних студентів.

Викладачі інституту забезпечують підготовку вчителів на курсах підвищення кваліфікації на базі Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка.

Систематично викладачі навчально-наукового інституту проходять курси підвищення кваліфікації в освітніх закладах за кордоном: д.п.н., професор Устименко-Косоріч О. А., д.п.н., професор Єременко О. В., к.п.н., викладач Ткаченко І. О., к.п.н., доцент Коваленко О.В., кандидат мистецтвознавства, ст. викладач Стахевич Г.О., к.п.н., ст..викладач Карякін О. О. та ін.

Науково-педагогічний потенціал, навчально-матеріальна база та рівень науково-методичної підготовки професорсько-викладацького складу, а також наукові та партнерські зв’язки інституту з провідними університетами, культурними та науковими установами України, Китайської народної республіки забезпечують усі необхідні передумови для успішної діяльності з підготовки фахівців.

Меню