Виховна робота

Головною метою виховної роботи навчально-наукового інституту культури і мистецтв є формування гармонійно розвиненої, соціально активної, національно свідомої особистості, професійно-грамотного, творчого фахівця, який поєднує в собі високі духовність і моральність, професійну компетентність, здатність самостійно та нестандартно мислити, приймати рішення, швидко орієнтуватися у складних обставинах суспільного й особистого життя.

Досягнення мети виховання передбачає вирішення таких завдань:

 • забезпечення умов для самореалiзацiї особистості студента вiдповiдно до його здібностей, власних i суспільних потреб та iнтересiв;
 • формування у студентів основ загальнолюдської й народної моралі, культури поведінки, готовності будувати своє життя за принципами гуманізму;виховання любові до рідної землі, родини, свого народу, Батьківщини, формування національної свідомості, готовності до творчої праці на благо людей, подвигу в ім’я процвітання держави;
 • виховання поваги до Конституції, законів України, державних символів, формування глибокого усвідомлення взаємозв’язку між ідеями свободи, правами людини та її громадянською відповідальністю;
 • розвиток естетичних потреб, почуттів, художніх здібностей студентів, їх готовності будувати власне життя за законами краси;
 • розвиток у студентів потреби у здоровому способі життя, формування відповідального ставлення до власного здоров’я як найбільшої життєвої цінності;
 • виховання у студентів свідомого ставлення до своїх професійних обов’язків як вищої цінності людини й суспільства, формування готовності до праці в умовах ринкової економіки, розвиток діловитості, підприємливості.

Виховна робота несумісна з пропагандою насильства, жорстокості, мiжнацiональної ворожнечі, людиноненависницьких теорій, поглядів, спрямованих на підривання державних iнтересiв України, та має світський характер.

Реалізація мети й завдань виховання зумовлює необхідність врахування об’єктивних закономірностей його перебігу, взаємодії системи чинників, що його детермінують.

У навчально-науковому інституті культури і мистецтв СумДПУ імені А.С.Макаренка виховна робота ведеться за такими напрямками:

 • організаційно-методична робота;
 • робота з пільговими категоріями студентів;
 • національно-патріотична та виховна робота;
 • професійне виховання;
 • правове та превентивне виховання;
 • благодійна та профілактична робота;
 • творчо-виховна робота;
 • фізичне виховання та формування здорового способу життя;
 • культурно-мистецька та дозвіллєва робота;
 • організаційно-виховна робота.

В рамках організаційно-методичної роботи систематично проводяться такі заходи: обговорення та затвердження плану виховної роботи інституту культури і мистецтв (затвердження плану з виховної роботи на кожний навчальний рік); обговорення кандидатур та обрання кураторів академічних груп І курсу; планування виховної роботи в академічних групах та на кафедрах, надання допомоги у плануванні роботи студентського самоврядування інституту; проведення бесід з питань щодо: навчання та відвідування занять; техніки безпеки; правил поведінки в навчальному закладі та гуртожитку; участь в роботі нарад університету з виховної роботи; участь у нарадах директорату з представниками студентського самоврядування інституту; організація зустрічей кураторів, викладачів з фаху, зі студентами І курсу; проведення засідань за участю директорату та кураторів груп з питань щодо організації й удосконалення роботи студентського самоврядування; участь у засіданнях старостату з питань навчальної та організаційно-виховної роботи інституту; організація виховної роботи в гуртожитку № 3; наради кураторів; бесіди з мешканцями гуртожитку з питань дотримання толерантної та доброзичливої поведінки; забезпечення участі старост академічних груп в роботі семінарів університету; бесіди зі студентами 1-го курсу з питань адаптації до нових умов навчання з залученням представників психологічної служби університету; бесіда зі студентами І-ІІІ курсів з питань важливості особистої відповідальності та навичок самоорганізації у навчанні; проведення звітного засідання студентської ради ННІКІМ та гуртожитку; проведення засідань та круглих столів зі студентським активом ННІКІМ та адміністрацією університету. Заходи проводяться кураторами академічних груп, представниками директорату та студентського самоврядування інституту на високому професійному рівні.

Робота з пільговими категоріями студентів здійснюється у таких формах:

 • надання допомоги студентам пільгових категорій в організації підготовки до занять;
 • індивідуальні виховні бесіди зі студентами пільгових категорій, а також їхніми батьками, та опікунами;
 • надання необхідної консультативної допомоги студентам з особливими потребами. Усі заходи проводяться кураторами академічних груп та представниками директорату відповідно до плану виховної роботи НН ІКіМ або за вимогою та ініціативою студентів.

Національно-патріотичне виховання має за мету формування національної свідомості особистості, яка проявляється в емоційно-ціннісному ставленні до історичного минулого власного народу, національній ідентифікації й прагненні до етнічного самозбереження; передбачає формування у студентів поваги та любові до Батьківщини, відданості, готовності її захищати, збагачувати особистою працею, сприяти вивченню та досконалому оволодінню державною мовою.

У навчально-науковому інституті культури і мистецтв у рамках національно-патріотичного виховання систематично проводяться такі заходи, наприклад:

 • ознайомлення першокурсників з історією університету, організація екскурсії до музею СумДПУ імені А.С.Макаренка;
 • тематичні кураторські години «Козацька слава України», присвячені Дню українського козацтва;
 • бесіди зі студентами з питань академічної доброчесності; заходи, присвячені Дню Гідності та Свободи;
 • заходи присвячені вшануванню пам’яті Героїв Крут;
 • проведення концертів вокально-хорової музики, присвячені творчості українських композиторів; участі у святкових заходах до Дня Соборності України;
 • організація та проведення заходів до Міжнародного дня рідної мови; заходи, присвячені увічненню пам’яті Героїв Небесної Сотні;
 • участь студентів і викладачів в концертах з метою пропаганди та збереження української музичної культури;
 • святковий захід присвячений Дню матері;
 • участь студентів і викладачів у заходах до Дня пам’яті та примирення;
 • участь студентів і викладачів в урочистостях з нагоди 75-ї річниці Перемоги над нацизмом;
 • проведення виховних годин та бесід щодо формування у студентів позитивної мотивації до здорового способу життя;
 • профілактика шкідливих звичок (вживання алкоголю, тютюнопаління, наркоманії, ігрової залежності та ін.).

У рамках професійного виховання, яке спрямоване на формування у студентів професійної самосвідомості, ерудиції та компетенції; здатності ставити завдання у визначеній сфері професійної діяльності та творчо їх вирішувати, проводяться такі заходи: знайомство першокурсників з професорсько-викладацьким складом факультету; роз’яснення першокурсникам про особливості навчання на факультеті мистецтв за кредитно-трансферною системою; проведення групових консультацій щодо майбутньої роботи за фахом; роз’яснювальні бесіди з батьками студентів з питань попередження неуспішності в навчанні; відвідування студентами майстер-класів викладачів ННІКМ; участь студентів у міських художніх виставках; виступи з концертами студентів і викладачів ННІКіМ під час просвітницьких і профорієнтаційних заходів; відвідування виставок нотної та науково-методичної літератури до Дня музики; участь у концерті, виставка робіт ОТМ студентів і викладачів до свята «День відкритих дверей» університету; виставка творчих робіт студентів ДПМ до Дня студентів; конкурс листівок «Різдво»; проведення щорічного конкурсу-олімпіади з сольфеджіо і гармонії; новорічні колядки з фольклорним ансамблем «Серпанок»; роз’яснювальні бесіди зі студентами І-ІІІ курсів з питань підготовки до заліково-екзаменаційної сесії; відвідування студентами художніх виставок і персональних виставок викладачів факультету; проведення звітних концертів мистецьких кафедр; підготовка до участі в Міжнародній конференції "Функції дизайну в сучасному світі"; виставка студентських робіт гуртка «Ексклюзив» (батик); майстер-клас з писанкарства; виступи з концертами студентів і викладачів в Лебедині, Охтирці, Гадячі; підготовка виставок викладачів і студентів (авторські проекти студентів-модельєрів, дизайнерів. художників; вишиванки, ткацтво, батик тощо); виставка творчого гуртка з ДПМ (батик); участь у проведенні святкових Днів науки; зустрічі студентів з випускниками минулих років; організація профорієнтаційних концертів студентів і викладачів факультету за межами ННІКІМ; організація консультацій для студентів за участю представників психологічної служби університету з питань: «Психологічний клімат на уроці», «Проблеми професійного згорання вчителя». Студентство ННІКіМ завжди творчо та відповідально ставиться до завдань і заходів, спрямованих на професійне виховання, тому усі заходи були проведені на високому професійному рівні.

Правове та превентивне виховання передбачає становлення патріота шляхом формування соціально зрілої, відповідальної поведінки на основі знань, норм і принципів чинного законодавства України, поваги до прав і свобод інших людей, шанобливого ставлення до державних символів. Важливим складником цього напряму виховання є правова освіта, яка у ННІКіМ забезпечена викладанням правових дисциплін викладачами відповідних кафедр, пропагандою чинного законодавства викладачами інституту, організацією зустрічей студентів факультету з представниками юридичної консультації ВНЗ з питань прав і обов’язків молодих спеціалістів; проведенням роз’яснювальних бесід зі студентами з метою попередження хабарництва в університеті та зловживання службовими повноваженнями. Крім того, у рамках правового та превентивного виховання кожного року проводятьсяться: круглий стіл на тему «Права та обов’язки студентів»; консультації для студентів з питань працевлаштування; виховні бесіди зі студентами з метою попередження порушень правил внутрішнього розпорядку університету; тематичні години та виховні заходи «Стоп насилля», «Ні насиллю» «Попередження насильства в сім’ї»,«Гендерні ролі і стереотипи», «Безпечне працевлаштування»; проведення заходів по запобіганню торгівлі людьми, насильству у сім’ї, забезпеченню гендерної рівності.

У рамках благодійної та профілактичної роботи проводяться такі заходи: залучення студентів та викладачів до участі в благодійних акціях з метою надання допомоги дітям-сиротам, інвалідам, онкохворим шляхом проведення та участі благодійних концертів, концертів-лекцій, художніх вистав, відвідування дитячих будинків, лікарень, тощо; проведення бесід зі студентами з питань дотримання належного зовнішнього вигляду, відповідної поведінки у ННІКІМ, та за його межами; проведення роз’яснювальних бесід з метою профілактики проявів ксенофобії й расизму в студентському середовищі; участь студентів у щорічній акції боротьби зі СНІДом.

Творчо-виховна робота у навчально-науковому інституті культури і мистецтв полягає у розвитку творчого потенціалу студентів, формуванні креативного мислення та вдосконаленні творчих здібностей. Творчо-виховна робота здійснюється завдяки проведенню таких заходів: залучення студентів до участі в творчих конкурсах колективів факультету; відвідування студентами вистав студентського драматичного театру СумДПУ імені А.С.Макаренка; підготовка виставок творчих робіт студентів та викладачів до університетських свят; виставка кафедри ОТМ (студентів і викладачів факультету) до Дня художника; концерт за участі студентів і викладачів факультету до Міжнародного Дня музики; участь студентів у проведенні творчих конкурсів («Алло, ми шукаємо таланти», «Студентська весна», «Міс Університет», «Кращий студент» тощо); участь студентів у конкурсах («Я-студент», «Гуртожиток-рідний дім»); залучення студентів та творчих колективів факультету до участі в міських, обласних, всеукраїнських та міжнародних конкурсах і фестивалях; участь студентів у екологічних акціях; участь студентів у толоках із благоустрою, суботниках на території університету та міста; проведення роз’яснювальних бесід з питань енергозбереження; проведення конкурсу на краще оформлення навчальної аудиторії факультету; здійснення контролю за станом аудиторій, закріплених за академічними групами. Усі заходи проводилися представниками директорату, студентського самоврядування та кураторами академічних груп на високому професійному рівні та знайшли позитивний відгук з боку студентства.

Важливе значення для виховання відповідального ставлення студентів до власного здоров’я та здоров’я інших має фізичне виховання та формування здорового способу життя. Метою цього виду напряму виховної роботи є розвиток і зміцнення здоров’я студентів, їх фізичних задатків та здібностей, утвердження активного, здорового способу життя, вироблення вмінь самостійно використовувати форми й методи фізичної культури у процесі власної життєдіяльності. Фізичне виховання здійснюється на заняттях з фізичної культури, а також завдяки наступним заходам, які регулярно проводяться за ініціативою ННІКіМ, а саме: участь студентів та викладачів у спортивних секціях; залучення студентів до участі в університетській спартакіаді з різних видів спорту; бесіди з представниками медичної служби університету про засоби профілактики застудних захворювань та інших інфекційних хвороб; бесіди з приводу дотримання режиму здорового харчування; бесіди про негативні наслідки куріння та пияцтва, про вміння позбавитися шкідливих звичок в рамках заходів з нагоди Міжнародного дня відмови від куріння; участь студентів у заходах до Всесвітнього дня здоров’я; проведення консультацій для студентських сімей з теми «Труднощі долаємо разом» з залученням представників психологічної служби; бесіди про небезпеку наркотичних речовин; зустріч з представниками Сумського донорського центру; сприяння оздоровленню та трудовій зайнятості студентів улітку (оздоровчі дитячі й наметові табори праці та відпочинку, оздоровлення дітей-сиріт).

У межах культурно-мистецької та дозвіллєвої роботи, яка має за мету формування у студентів здатності організовувати своє дозвілля та перетворювати його у культурно-мистецьку діяльність, проводяться такі заходи: посвята першокурсників у студенти, виступ з концертними номерами (хореографічна композиція, вітальні пісні); бесіда студентського активу факультету зі студентами І курсу (розповідь про культурне життя студентства на факультеті); участь студентів у конкурсах, присвячених Дню міста Суми; підготовка презентацій, творчих доробок викладачів та студентів факультету до Дня працівників освіти; організація шефських концертів за участю студентів та викладачів факультету у музичних та ЗО школах міста і області (Лебедин, Конотоп, Глухів, Ромни, Гадяч та ін.); участь фольклорного ансамблю «Серпанок» у фестивалях та конкурсах; відвідування студентами і викладачами щорічного фестивалю-концертів «Bach-fest»; обговорення та подання кандидатури від факультету на університетський конкурс «Кращий студент року»; участь вокально-хорових колективів факультету у фестивалі духовної музики «Глинські дзвони»; участь у конкурсі на краще новорічне оформлення факультету; участь студентів і викладачів у святковому новорічному концерті; участь у шоу до Дня святого Валентина, конкурс валентинок; участь студентів у конкурсі «Містер університету – 2020»; участь студентів у конкурсі краси «Міс університет – 2020»; покладання квітів до пам’ятника «Жертвам фашизму, нашим землякам 1941-1945»; проведення мистецької благодійної акції «Бузковий блюз» (виставка живопису, концерт класичної музики).

Організаційно-виховна робота ННІКіМ полягає в організації студентської життєдіяльності та створенні стійких моральних якостей, навичок і звичок поведінки шляхом проведення таких заходів: поселення студентів у гуртожиток; ознайомлення студентів з правилами внутрішнього розпорядку гуртожитку СумДПУ імені А.С.Макаренка; обговорення, складання та затвердження графіків відвідування гуртожитку кураторами академічних груп та студентським самоврядуванням; здійснення перевірки умов проживання студентів у гуртожитку, виконання ними правил внутрішнього розпорядку; проведення бесід зі студентами щодо дбайливого ставлення до наданого майна гуртожитку; проведення профілактичних бесід з метою недопущення порушень правил внутрішнього розпорядку; розгляд фактів, пов’язаних із порушенням правил проживання у гуртожитку; проведення конкурсу на кращу кімнату на факультеті; проведення акції «Збережемо тепло в своїх оселях» (утеплення кімнат гуртожитку та навчальних аудиторій факультету); відвідування студентами вечорів відпочинку; залучення студентів до прикрашання холів та кімнат до свят; підведення підсумків за рейтинговою системою; складання списків на поселення студентів І-V курсів, магістрантів та аспірантів.

Навчально-науковий інститут культури і мистецтв СумДПУ імені А.С.Макаренка успішно орієнтує педагогічний персонал на розвиток студента як високоморальної, інтелігентної та конкурентоспроможної особистості культурної людини. Усі заходи проводяться відповідно до рекомендацій ректорату СумДПУ імені А.С.Макаренка щодо організації виховної роботи в структурних підрозділах, плану університету та навчально-наукового інституту культури і мистецтв.

Меню