Функції та завдання

Завдання та функції навчально-наукового інституту культури і мистецтв

Навчально-науковий інститут культури і мистецтв є осередком культурної спадщини і важливою частиною історії і сьогодення Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, сумського регіону і всього українського суспільства; це унікальний культурний, мистецько-педагогічний, науковий і освітній простір, що має важливий вплив на формування та розвиток культурно-мистецької традиції українського суспільства шляхом накопичення та збереження національного та світового досвіду. Навчально-науковий інститут культури і мистецтв, що об’єднує чотири кафедри – хореографії та музичного мистецтва, образотворчого мистецтва та дизайну, музикознавства та культурології, сценічного мистецтва, естради та методики режисерування, які провадять освітню, творчу та наукову види діяльності.

Основними завданнями навчально-наукового інституту культури і мистецтв є:

 • здійснення комплексу культурних, мистецьких, виховних, національно-патріотичних заходів, спрямованих на підготовку культурної, творчої особистості, митця, диригента, концертного виконавця, артиста ансамблю-оркестру, хореографа-постановника, художника, експерта у галузі культури, актора театру, режисера, науковця;
 • національно-патріотичне виховання студентської молоді, формування ціннісного ставлення до культурних надбань та творів мистецтва, моральних якостей, набуття необхідних знань у галузях культури, мистецтва та мистецької педагогіки, створення сприятливих умов для духовного розвитку молоді;
 • організація науково-дослідної роботи студентів і викладачів, в тому числі і міжнародної співпраці, забезпечення проведення міжнародних та всеукраїнських наукових конференцій, форумів, семінарів, конкурсів, інших заходів, проведення інститутських заходів наукового спрямування з метою формування вмінь свідомого поєднання інновацій з усталеними українськими та світовими традиціями у культурі, мистецтві та мистецькій педагогіці;
 • організація і забезпечення підготовки висококваліфікованих фахівців у галузях культури, мистецтва та мистецької педагогіки шляхом створення сприятливих умов для підвищення фахової майстерності студентів і викладачів шляхом їх участі у концертних заходах, конкурсах та фестивалях різного рівня;
 • організація та здійснення освітньо-наукової діяльності з підготовки здобувачів денної, вечірньої та заочної форм навчання третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальностями 025 - Музичне мистецтво та 014 - Середня освіта (Музичне мистецтво);
 • проведення роботи щодо працевлаштування випускників Інституту, укладання довгострокових договорів та угод про підготовку фахівців, встановлення зв’язків із випускниками Інституту.

Основні функції навчально-наукового інституту культури і мистецтв

Навчально-науковий інститут культури і мистецтв шляхом органічного поєднання освітніх, наукових, культурних та мистецьких здобутків, національних та світових цінностей університетської освіти, культури і мистецтва:

 • впроваджує освітню, наукову, національно-патріотичну, комунікативно-творчу, культурно-виховну та культуро-утворюючу функції в Університеті, в Сумському регіоні та інших регіонах країни;
 • спрямовує колектив викладачів та здобувачів вищої освіти на утворення атмосфери співпраці та творчої взаємодії з метою підготовки всебічно ерудованої особистості, висококваліфікованого фахівця у галузі культури, мистецтва та мистецької педагогіки;
 • поширює культурні надбання на регіональному, національному та світовому рівнях розвитку суспільства;
 • налагоджує зв’язки між навчально-науковими інститутами та факультетами Університету, з іншими навчальними, науковими закладами, організаціями, установами для створення спільних творчих, наукових та освітніх проектів;
 • здійснює моніторинг забезпечення якості освіти та успішності студентів за мистецькими спеціальностями;
 • запроваджує і поширює форми, процедури та підходи щодо дотримання академічної доброчесності учасниками освітнього процесу.

Меню