Каталог вибіркових дисциплін Доктора філософії

Затверджено
Вченою радою СумДПУ імені А.С. Макаренка
Протокол №1 від 31.08.2020 р.

Каталог вибіркових дисциплін

№ п/п Назва дисципліни Кафедра Кредити
  Доктор філософії    
1 Наукова українська мова (для іноземних аспірантів) Української  мови та літератури 3
2 Етнопсихологічні коди українського художнього тексту другої половини ХХ ст.   3
3 Українська література в контексті європейських течій ХХ- початку ХХІ ст.   3
4 Українська література: постмодерний вимір   3
5 Українська поезія в літературному та філософсько-екзистенційному європейському контексті   3
6 Еволюція української балади   3
7 Сучасний історичний роман   3
8 Наукова російська мова (для іноземих аспірантів) Російської мови, зарубіжної літератури та методики їх викладання 3
9 Актуальні питання інноваційного розвитку освіти Педагогіки 3
10 Технологія апробації результатів дисертаційного дослідження (за галузями знань)   3
11 Педагогічна комунікація   3
12 Педагогічна риторика   3
13 Освіта обдарованих і талановитих: глобальний контекст   3
14 Теорія і методика освіти обдарованих і талановитих у закладахпозашкільної освіти   3
15 Європейські та національні виміри забезпечення якості вищої освіти   3
16 Теорія та методика змішаної освіти   3
17 Докторський семінар з теоретичних та методичних засад порівняльно-педагогічного дослідження   3
18 Докторський семінар з теоретичних та методичних засад історико-педагогічного дослідження   3
19 Academic writing Практики англійської мови 3
20 Англійська мова для академічних цілей   3
21 Англійська мова для наукового спілкування   3
22 Системи комп'ютерної математики Інформатики 3
23 Презентація наукових результатів   3
24 Цифровий дизайн   3
25 Цифрові освітні ресурси   3
26 Цифрова схемотехніка   3
27 Комп'ютерна статистика в MS Excel   3
28 Сучасні інформаційні системи   3
29 Цифрове освітнє середовище ЗВО   3
30 Наукометричні бази і показники   3
31 Інфографіка в економічних дослідженнях Бізнес-економіки та адміністрування 3
32 Економічна аналітика     3
33 Економічна безпека    3
34 Управління конкурентоспроможністю економічних суб’єктів   3
35 Інтелектуальна власність та стартап проекти   3
36 Управління інноваційним бізнесом   3
37 Технології соціального інжинірингу у публічному управлінні   3
38 Психологія соціального управління   3
39 Економічні аспекти публічного управління   3
40 Сучасні моделі соціально-економічного розвитку   3
41 Цифрова комунікація в сфері публічного управління   3
42 Цифрова трансформація публічного управління   3
43 Інвестиційно-інноваційний розвиток та оцінювання ефективності наукових розробок (інновацій)   3
44 Менеджмент трансферу технологій    3
45 Наукові завдання і проблеми економічного розвитку підприємств   3
46 Стратегічний менеджмент в умовах ризику та невизначеності    3
47 Оцінка сталості публічного управління    3
48 Антикризове управління в публічному управлінні    3
49 Європейська інтеграція в умовах глобального врядування   3
50 Міжнародні аспекти публічного управління   3
51 Вибрані питання біології Біології людини і тварин 3
52 Імуногенетика   3
53 Управління природніми ресурсами   3
54 Сучасні методи дослідження біологічних систем   3
55 Паразитологія людини   3
56 Сучасні проблеми теорії еволюції   3
57 Сучасні проблеми молекулярної біології   3
58 Вікова психофізіологія   3
59 Сучасні методи викладання біології   3
60 Актуальні проблеми мистецької освіти Хореографії та музично-інструментального виконавства 3
61 Актуальні проблеми музичної освіти   3
62 Технологія експериментального дослідження у сфері музичної освіти   3
63 Методичні основи загальної музичної освіти   3
64 Основи виконавської майстерності викладача музичних дисциплін   3
65 Методика роботи над художнім твором (за спеціалізаціями)   3
66 Докторський семінар з питань сучасної музичної освіти   3
67 Докторський семінар з теоретичних та методичних засад педагогічного дослідження   3
68 Українське музикознавство на сучасному етапі Образотворчого мистецтва, музикознавства та культурології 3
69 Інноваційні тенденції в сучасному музикознавстві   3
70 Комунікативні компетентності музиканта   3
71 Комунікативні технології в сучасній музичній культурі в світовому контексті   3
72 Інтерпретація музичного твору: теоретичний та виконавські аспекти   3
73 Пріоритетні тенденції сучасного музичного виконавства   3
74 Історико-теоретичні аспекти музичної освіти   3
75 Аксіоматика музичного мистецтва   3
76 Професійна майстерність викладача фізичного виховання ЗВО Теорії та методики фізичної культури 3
77 Олімпійська освіта   3
78 Докторський семінар з підготовки до захисту дисертаційної роботи    3
79 Фізичне виховання Спортивних дисциплін і фізичного виховання 3
80 Фізичне виховання (професійно-прикладна підготовка)   3
81 Інтернаціоналізація наукових досліджень галузі Спеціальна освіта Спеціальної та інклюзивної освіти 3
82 Інклюзивна андрогогіка     3
83 Логопедичні моделі і технології в спеціальній та інклюзивній освіті   3
84 Науково-прикладні студії з інклюзивної освіти   3
85 Інформаційні та електронні ресурси спеціальної освіти    3
86 Формування здоров’язбережувальної компетентності в спеціальній освіті    3
87 Докторський семінар з теоретичних та методичних засад історико-педагогічного дослідження у галузі спеціальної освіти  3
88 Докторський семінар з теоретичних та методичних засад педагогічного дослідження у галузі спеціальної освіти   3